กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประกาศ

  • ข่าวสารงานคุ้มครองผู้บริโภค
  • ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย
  • ข่าวสารสุขภาพ
  • แหล่งความรู้ทำงาน

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด งานแพทย์แผนไทย ปี59

  ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  -งานแพทย์แผนไทย อยู่ใน ยุทธศาสตร์ “พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการได้”   ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2559 -งานแพทย์แผนไทย อยู่ใน คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  มี 12 สาขา งานแพทย์แผนไทย เป็นสาขาที่ 12 โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายในการตรวจราชการ -ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  เป้าหมาย :

แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

  แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

คู่มืองาน : พนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ บทบาท อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายของ อย.      ผู้รับผิดชอบ  ภก.มานิตย์  ทวีหันต์  โทร 089-5775444  Email : manit2509@gmail.com

คู่มืองาน : อาหารปลอดภัย

  ความปลอดภัยด้านอาหาร คู่มือความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหารและการใช้ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น คู่มือชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ คู่มืออาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์เด็กเล็ก โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และโภชนาการ แหล่งจำหน่ายชุดทดสอบเบื้องต้น   ร้านโปรเกรส ซัพพลาย        ศููนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย     ผู้รับผิดชอบ

คู่มืองาน : เครื่องสำอางปลอดภัย

  แนวทางและเทคนิคการตรวจสอบเครื่องสำอาง ณ สถานที่ขาย บันทึกการตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง รายชื่อเครื่องสำอางห้ามขาย 1 รายชื่อเครื่องสำอางห้ามขาย2 แผ่นพับเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย ชุดที่  1 แผ่นพับเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย ชุดที่  2 แบบฟอร์มตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558   ผู้รับผิดชอบ : ภญ.พิไลพร วันพฤติ    โทร          

คู่มืองาน : น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

  คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์  GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด คู่มือการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม แบบประเมินความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตน้ำบริโภค บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท [ ตส.3(50) ] ประกาศที่เกี่ยวข้องกับน้ำบริโภค   ฉ.61     ฉ.135    ฉ220      ฉ.256   ฉ284   ผู้รับผิดชอบ  ภก.ธีราวุฒิ มีชำนาญ   โทร  :